Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn sinds 25 mei 2018 in alle EU-lidstaten van kracht. Hieronder geven wij u een overzicht over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en over uw rechten in het kader van de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

U kunt de website van de stad Duisburg principieel bezoeken zonder persoonsgegevens door te geven. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld als dit voor een bepaalde via de website aangeboden service is vereist. De gegevens worden daarna verwijderd. Afgezien van wettelijk toegestane uitzonderingen, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.

De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6(1) van de AVG. De verwerking van gegevens in elektronische en papiervorm vindt plaats op basis van de bepalingen van de functionaris voor gegevensbescherming van de stad Duisburg. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of wijziging evenals tegen onbevoegde openbaarmaking of toegang.

Cookies

Op sommige delen van de website van de stad Duisburg en ook op enkele secundaire pagina’s waarnaar d.m.v. links wordt verwezen (bijv. in de vorm van specifieke webapplicaties) worden zogenaamde cookies gebruikt om u een individueel aangepaste service te kunnen bieden. Cookies zijn kleine bestanden die een webserver aan uw computer kan sturen om deze gedurende het bezoek aan de site te identificeren. U kunt uw browser dusdanig instellen dat deze u bij het opslaan van cookies waarschuwt, waardoor het gebruik van cookies voor u transparant wordt.

Meer informatie over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens vindt u in de relevante delen van de website/applicaties.

Matomo (voorheen Piwik)

Onze website maakt gebruik van de webanalyseservice Matomo voor de statistische evaluatie van websitebezoeken. Matomo maakt gebruikt van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en ons de mogelijkheid bieden het gebruik van onze website te analyseren. De door het cookie gegenereerde gebruiksinformatie wordt verzonden aan onze server (bij DU-IT GmbH), waarop deze wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt daarbij geanonimiseerd alvorens de informatie wordt opgeslagen.

U kunt de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het opslaan van cookies op uw computer te voorkomen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat u niet volledig gebruik kunt maken van alle functies op deze website (zie “Cookies” hierboven).

Als u niet akkoord gaat met het opslaan en de evaluatie van gegevens over uw bezoek aan onze website duisburg.de, kunt u het opslaan en het gebruik van deze gegevens te allen tijde weigeren. Klik hiervoor gewoon op de volgende link.

Hierdoor wordt een zogenaamd opt-out cookie opgeslagen in uw browser en zal Matomo niet langer in staat zijn sessiegegevens over uw bezoek aan deze website te verzamelen.

NB: als u de cookies in uw browser verwijdert, zal ook het opt-out cookie worden gewist, waardoor u dit vervolgens opnieuw moet activeren.

Gebruik en doorgifte van persoonsgegevens en doelbinding

In overeenstemming met de geldende wetgeving worden alle persoonsgegevens uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor de uitvoering van overeenkomsten en de bescherming van onze eigen gerechtvaardigde belangen.

Veiligheid

De stad Duisburg zal technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies en vernietiging. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend aangepast aan de nieuwste technische ontwikkelingen. Mocht u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens hebben, neem dan direct contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Verantwoordelijke

Stad Duisburg

De burgermeester

Burgplatz 19

47051 Duisburg

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Datenschutzstadt-duisburgde

Het is mogelijk dat derden gegevens die onversleuteld via het internet worden verstuurd, kunnen lezen of vervalsen. Daarom worden gegevens die d.m.v. online procedures en formulieren op www.duisburg.de worden uitgewisseld versleuteld (HTTPS/SSL) om ze tegen onbevoegde toegang of manipulatie te beschermen. Verstuur vertrouwelijke gegevens nooit via onversleutelde e-mailsystemen.

Wat zijn uw rechten?

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u verschillende rechten. Relevant zijn hier vooral de artikelen 15 t/m 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Recht van inzage

U kunt informatie opvragen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wij verzoeken u uw aanvraag tot inzage nauwkeurig te omschrijven, zodat wij de betreffende gegevens eenvoudig voor u kunnen samenstellen. Geef daarom zo gedetailleerd mogelijk aan op welke administratieve procedure en welke fase van deze procedure de aanvraag betrekking heeft. In geval van duidelijk ongegronde of buitensporige aanvragen kan het verstrekken van informatie worden geweigerd.

Recht op rectificatie 

Indien de gegevens in kwestie niet (of niet meer) juist zijn, kunt u een correctie aanvragen. Daarnaast hebt u het recht onvolledige persoonsgegevens te laten completeren.

Recht op gegevenswissing

U kunt vragen om het wissen van uw gegevens. Uw recht op gegevenswissing hangt onder andere af van het feit of de gegevens in kwestie nog noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze wettelijke plichten.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht een verzoek tot beperking van de verwerking van uw gegevens in te dienen. Deze beperking staat de verwerking van uw gegevens niet in de weg, zover deze verwerking plaatsvindt om gewichtige redenen van algemeen belang.

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. Wij kunnen echter niet aan dit verzoek voldoen als gewichtige redenen van algemeen belang een verwerking noodzakelijk maken of wettelijke bepalingen ons tot de verwerking van deze gegevens verplichten.

Recht om klacht in te dienen

Indien u meent dat wij uw verzoek niet afdoende hebben beantwoord, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens van de autoriteit voor gegevensbescherming op nationaal en deelstaatniveau vindt u op www.datenschutz.de/projektpartner/.